Welcome to the Homepage of Transportation Bureau!

Information on how to ride the city bus and subway, fares, tickets, and making inquiries can be found here. The usage of “Child” on this site refers to Elementary school children.

City Bus

・Bayad
・Sa pagsakay ng City Bus
・Local Circuit Bus
・Ruta ng bus na pang hating gabi
・Linya ng Yutorito (Guideway Bus Shidami Line)

Subway

・Bayad
・Paraan ng Pagsakay sa Subway
・Mapa ng mga lugar sa paligid ng istasyon at iba pa (Para makarating sa inyong destination)
・Ang Mapa ng Subway
・Wi-Fi

Ticket

・Regular na Tiket
・1 Day Ticket
・Lokasyon ng Pagbebenta ng Ticket
・SHORYUDO Nagoya Subway & Bus 1Day Pass

Manaca

・Tungkol sa Manaca
・Mga klase ng Manaca
・Paano Bumili ng Manaca
・Pamamaraan sa Manaca Charge (cash/pera)
・Ang paggamit ng iyong Manaca
・Puntos sa inyong Manaca
・Connection Discount
・Pag bigay ulit ng Manaca
・Pagsasauli ng ibinayad para sa Manaca

Impormasyon o Inquiries

・Transportasyon Bureau Service Center
・Imporasyon sa Telepono City Bus・Subway
・Transportasyon Bureau Lost and Found Office
・Iba pa